Privacy

Algemene Privacyverklaring Zwemclub Wimber

Als Zwemclub Wimber zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via zwemclubwimber@gmail.com.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens ? Uw persoonsgegevens worden door Zwemclub Wimber verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

• Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Zwemclub Wimber; (uitvoering overeenkomst)

• Het versturen van practische informatie (bvb afgelastingen van zwemsessies, data waarop het afleggen van de brevetten doorgaan, …).

• Het bekomen van subsidies van de VGC.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen (en opslagen):

• Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail

• Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum en nationaliteit

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden.

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Zwemclub Wimber bewaart persoonsgegevens tot maximaal 5 jaar na laatste gebruik voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen :

• Alle personen die namens Zwemclub Wimber van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens